داوران سال 1401

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/ سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر سمیرا حسین‌جعفری

دانشگاه یزد

0000-0002-6334-6864

 

2

دکتر مریم مروتی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان

 

Maryam Morovati

3

دکتر حمید غلامی

دانشگاه هرمزگان

0000-0002-7280-8880

Hamid Gholami

4

دکتر محمد خسروی

استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه رازی

0000-0001-6630-200X

 

5

دکتر فاطمه محمدیاری

دکتری آمایش محیطزیست، گروه محیط زیست، دانشکد منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

0000-0002-8126-9807

 

6

دکتر حسین ارزانی

استاد مرتع داری، گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی،  دانشگاه تهران

0000-0002-2021-890X

Hossein Arzani

7

دکتر مریم جعفرزاده

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

0000-0002-3111-4022

 

8

دکتر سمیرا حسین  جعفری

دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران

0000-0002-6334-6864

 

9

دکتر قباد رستمی زاد

استادیار مهندسی منابع طبیعی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان.

0000-0001-7931-4018

ghobad rostamizad

10

دکتر مجتبی سوختانلو

استادیار مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی.

0000-0002-8858-4332

Mojtaba Sookhtanlou

11

دکتر ساویز صادقی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست،  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،   دانشگاه اراک

0000-0002-0109-4235

Saviz Sadeghi

12

دکتر سمیره صی محمدی

استادیار گروه توسعه روستایی و کارآفرینی دانشگاه ایلام

0000-0001-9545-7625

samireh saymohammadi

13

دکتر صدیقه عبداللهی

گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

0000-0002-9136-1332

 

14

دکتر حسن فتحی زاد

دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

0000-0002-2501-3866

hassan fathizad

15

دکتر مرضیه قدسی

دکتری دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

 

 

16

دکتر مرتضی قیصوری

دانشجوی دکتری، مدیریت حوزه های آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

0000-0002-0447-3177

morteza gheysouri

17

دکتر حسن لشکری

استاد اقلیم شناسی در دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

0000-0002-6007-7275

hassan lashkari

18

دکتر مظاهر معین الدینی

دانشیار محیط زیست، دانشگاه تهران

0000-0002-3931-5339

Mazaher Moeinaddini

19

دکتر حسن میرهاشمی

دکتری مهندسی آب، دانشگاه زابل

0000-0002-5021-052X

SeyedHassan Mirhashemi

20

دکتر عباس میری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران

 

 

21

دکتر سعید نبوی

دکتری آبخیزداری، دانشگاه تهران

0000-0002-4168-7027