داوران سال 1401

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/ سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر سمیرا حسین‌جعفری

دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران

0000-0002-6334-6864

 

2

دکتر مریم مروتی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

 

Maryam Morovati

3

دکتر حمید غلامی

دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

0000-0002-7280-8880

Hamid Gholami

4

دکتر محمد خسروی

استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0001-6630-200X

 

5

دکتر فاطمه محمدیاری

دکتری آمایش محیطزیست، گروه محیط زیست، دانشکد منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

0000-0002-8126-9807

 

6

دکتر حسین ارزانی

استاد مرتع داری، گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی،  دانشگاه تهران

0000-0002-2021-890X

Hossein Arzani

7

دکتر مریم جعفرزاده

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران

0000-0002-3111-4022

 

8

دکتر حامد اسکندری دامنه پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران  

 

9

دکتر قباد رستمی زاد

استادیار مهندسی منابع طبیعی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، ایران

0000-0001-7931-4018

ghobad rostamizad

10

دکتر مجتبی سوختانلو

استادیار مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-8858-4332

Mojtaba Sookhtanlou

11

دکتر ساویز صادقی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست،  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران

0000-0002-0109-4235

Saviz Sadeghi

12

دکتر سمیره صی محمدی

استادیار گروه توسعه روستایی و کارآفرینی دانشگاه ایلام، ایران

0000-0001-9545-7625

samireh saymohammadi

13

دکتر صدیقه عبداللهی

گروه محیط زیست دانشگاه ملایر، ایران

0000-0002-9136-1332

 

14

دکتر حسن فتحی زاد

دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

0000-0002-2501-3866

hassan fathizad

15

دکتر مرضیه قدسی

دکتری دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

 

 

16

دکتر مرتضی قیصوری

دانشجوی دکتری، مدیریت حوزه های آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

0000-0002-0447-3177

morteza gheysouri

17

دکتر حسن لشکری

استاد اقلیم شناسی در دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

0000-0002-6007-7275

hassan lashkari

18

دکتر مظاهر معین الدینی

دانشیار محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران

0000-0002-3931-5339

Mazaher Moeinaddini

19

دکتر سیدحسن میرهاشمی

دکتری مهندسی آب، دانشگاه زابل، ایران

0000-0002-5021-052X

SeyedHassan Mirhashemi

20

دکتر عباس میری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران

 

 

21

دکتر سعید نبوی

دکتری آبخیزداری، دانشگاه تهران

0000-0002-4168-7027

 

22

دکتر علی اکبر داودی راد سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مرکزی، ایران

 

 

23

دکتر زینب جعفریان جلودار مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 

 

24

دکتر جواد طباطبائی یزدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران

 

 

25

دکتر قربان وهاب زاده کبریا گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

 

 

26

دکتر رئوف مصطفی‌زاده دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 0000-0002-0401-0260 Raoof Mostafazadeh

27

دکتر علی نجفی نژاد گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

 

 

28

دکتر هدی قاسمیه دانشیار گروه  مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران 0000-0001-5208-2819

 

29

دکتر مظاهر معین الدینی دانشیار محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

 

 

30

دکتر مرضیه مکرم دانشیار بخش علوم و مهندسی طبیعت دانشگاه شیراز، ایران

 

 

31

دکتر امین صالح پور جم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور 0000-0002-4599-1480 Amin Salehpour Jam

32

مهندس خدیجه حاجی دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران 0000-0002-6665-8214

 

33

دکتر محدثه امیری دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران 0000-0001-8317-1769

 

34

دکتر نسیم آرمان مدیرگروه و استادیار گروه مهندسی طبیعت دانشگاه خاتم الانبیا (ص) بهبهان، ایران

 

 

35

دکتر علی فتح‌ زاده دانشیار مهندسی طبیعت دانشگاه اردکان، یزد، ایران 0000-0001-6869-8204

 

36

دکتر عباس پارسایی استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

 

 

37

دکتر منصور چترنور موسسه تحقیقات خاک و آب، ایران

 

 

38

دکتر نورالدین رستمی دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران 0000-0002-9523-789X Noredin Rostami

39

دکتر جمال حکمتی گروه علوم باغبانی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0002-6141-7761

 

40

دکتر محسن ذبیحی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

 

 

41

دکتر ابراهیم مسگری دانش اموخته اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

 

 

42

دکتر جواد میرزایی دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

 

 

43

دکتر رقیه جهدی استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

 

 

44

دکتر جواد وروانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران

 

 

45

دکتر سعید شرفی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران

 

 

46

دکتر محمدامین ذوالفقاری پور دانش‌آموخته دکتری مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

 

 

47

دکتر حسین خزیمه نژاد دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند، ایران