داوران سال 1400

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/ سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر رئوف مصطفی‌زاده

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-0401-0260

Raoof Mostafazadeh

2

دکتر امین ذرتی‌پور

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

   

3

دکتر امین صالح‌پور‌جم

استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

0000-0002-4599-1480

Amin Salehpour Jam

4

دکتر عباس‌علی داداشی‌رودباری

دانش‌آموخته دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

0000-0002-9308-1019

 

5

دکتر سمیرا حسین‌جعفری

دانشگاه یزد

0000-0002-6334-6864

 

6

دکتر منصوره کارگر

دکتری علوم مرتع، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

   

7

دکتر مرزبان فرامرزی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

0000-0003-2817-0928

Marzban Faramarzi

8

دکتر اصغر زارع‌چاهوکی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد

 

Asghar Zare Chahouki

9

دکتر سمیه سلطانی گردفرامرزی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

0000-0002-7806-2602

Somayeh Soltani-Gerdefaramaezi

10

دکتر مریم مروتی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان

 

Maryam Morovati

11

دکتر سعیده کلانتری

استادیار مهندسی طبیعت، دانشگاه اردکان

 

saeideh kalantari

12

دکتر مجید احمدی ملاوردی

دانش‌آموخته دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-1726-6804

 

13

دکتر حمید غلامی

دانشگاه هرمزگان

0000-0002-7280-8880

Hamid Gholami

14

دکتر محدثه امیری

ساری

   

15

دکتر علی‌اکبر دماوندی

استادیار سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

0000-0002-3952-9492

Ali Akbar Damavandi

16

دکتر خالد اوسطی

استادیار مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کردستان

0000-0001-6845-877X

Khaled Osati

17

دکتر سهیلا آقابیگی‌امین

استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه رازی

0000-0001-6815-1620

 

18

دکتر علی فضل‌الهی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گیلان

   

19

دکتر ندا بهداروند

استادیار دانشگاه فنون دریایی خرمشهر

   

20

دکتر اکرم بمانی‌خرانق

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان

0000-0002-8999-4077

akram bemani

21

دکتر نورالدین رستمی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

0000-0002-9523-789X

Noredin Rostami

22

دکتر رضا امیدی‌پور

دکتری علوم مرتع، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

0000-0003-0961-5258

 

23

دکتر منصور چترنور

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

   

24

دکتر محمد خسروی

استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه رازی

0000-0001-6630-200X

 

25

دکتر طاهره اردکانی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان

   

26

دکتر سعید شرفی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

   

27

دکتر محمد عواطفی‌همت

استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران

0000-0003-1990-3173

Mohammad Avatefi Hemmat

28

دکتر اباذر اسمعلی عوری

استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه اردبیل

0000-0001-9227-0419

Abazar Esmali Ouri

29

دکتر مرتضی بهزادفر

دفتر آمایش و برنامه‌ریزی خراسان شمالی

0000-0002-1886-0573

 

30

دکتر احسان تمسکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، زمین، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

0000-0002-9873-1957

 

31

دکتر خدیجه حاجی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

0000-0002-6665-8214

 

32

دکتر محسن ذبیحی

شرکت آب منطقه ای گلستان.

0000-0001-9843-0831

 

33

دکتر مجتبی سوختانلو

استادیار مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی.

0000-0002-8858-4332

Mojtaba Sookhtanlou

34

دکتر ساویز صادقی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،   دانشگاه اراک

0000-0002-0109-4235

Saviz Sadeghi

35

دکتر سمیره صی محمدی

استادیار گروه توسعه روستایی و کارآفرینی دانشگاه ایلام

0000-0001-9545-7625

samireh saymohammadi

36

دکتر صدیقه عبداللهی

گروه محیط زیست دانشگاه ملایر

0000-0002-9136-1332

 

37

دکتر حسن فتحی زاد

دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

0000-0002-2501-3866

hassan fathizad

38

دکتر آزیتا فراشی

دانشیار گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8373-1105

Azita Farashi

39

دکتر آزاده کریمی

استادیار گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0892-6647

Azadeh Karimi

40

دکتر زینب کریمی

دکترای تخصصی آبخیزداری، پسادکتری، دانشگاه یزد

0000-0002-3645-1175

 

41

دکتر عباس میری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران

 

 

42

دکتر حبیب نظرنژاد

دانشیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ارومیه

0000-0001-7672-5794

 

43

دکتر فاطمه ولیزاده کاخکی

گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

 

 

44

دکتر فاطمه محمدیاری

دکتری آمایش محیطزیست، گروه محیط زیست، دانشکد منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

0000-0002-8126-9807