داوران سال 1400

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

سمت/ سازمان

ORCID

Publons

1

دکتر رئوف مصطفی‌زاده

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-0401-0260

Raoof Mostafazadeh

2

دکتر امین ذرتی‌پور

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

   

3

دکتر امین صالح‌پور‌جم

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ایران

0000-0002-4599-1480

Amin Salehpour Jam

4

دکتر عباس‌علی داداشی‌رودباری

دانش‌آموخته دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

0000-0002-9308-1019

 

5

دکتر سمیرا حسین‌جعفری

دکتری، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران

0000-0002-6334-6864

 

6

دکتر منصوره کارگر

دکتری علوم مرتع، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، ایران

   

7

دکتر مرزبان فرامرزی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0003-2817-0928

Marzban Faramarzi

8

دکتر اصغر زارع‌چاهوکی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد، ایران

 

Asghar Zare Chahouki

9

دکتر سمیه سلطانی گردفرامرزی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

0000-0002-7806-2602

Somayeh Soltani-Gerdefaramaezi

10

دکتر مریم مروتی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

 

Maryam Morovati

11

دکتر سعیده کلانتری

استادیار مهندسی طبیعت، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

 

saeideh kalantari

12

دکتر مجید احمدی ملاوردی

دانش‌آموخته دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0002-1726-6804

 

13

دکتر حمید غلامی

دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

0000-0002-7280-8880

Hamid Gholami

14

دکتر محدثه امیری

دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران 0000-0001-8317-1769  

15

دکتر علی‌اکبر دماوندی

استادیار سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، ایران

0000-0002-3952-9492

Ali Akbar Damavandi

16

دکتر خالد اوسطی

استادیار مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

0000-0001-6845-877X

Khaled Osati

17

دکتر سهیلا آقابیگی‌امین

استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0001-6815-1620

 

18

دکتر علی فضل‌الهی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گیلان، ایران

   

19

دکتر ندا بهداروند

استادیار دانشگاه فنون دریایی خرمشهر، ایران

   

20

دکتر اکرم بمانی‌خرانق

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

0000-0002-8999-4077

akram bemani

21

دکتر نورالدین رستمی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

0000-0002-9523-789X

Noredin Rostami

22

دکتر رضا امیدی‌پور

دکتری علوم مرتع، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

0000-0003-0961-5258

 

23

دکتر منصور چترنور

مؤسسه تحقیقات خاک و آب، ایران

   

24

دکتر محمد خسروی

استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

0000-0001-6630-200X

 

25

دکتر طاهره اردکانی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

   

26

دکتر سعید شرفی

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ایران

   

27

دکتر محمد عواطفی‌همت

استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران، ایران

0000-0003-1990-3173

Mohammad Avatefi Hemmat

28

دکتر اباذر اسمعلی عوری

استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه اردبیل، ایران

0000-0001-9227-0419

Abazar Esmali Ouri

29

دکتر مرتضی بهزادفر

دفتر آمایش و برنامه‌ریزی خراسان شمالی، ایران

0000-0002-1886-0573

 

30

دکتر احسان تمسکی

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، زمین، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

0000-0002-9873-1957

 

31

مهندس خدیجه حاجی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

0000-0002-6665-8214

 

32

دکتر محسن ذبیحی

شرکت آب منطقه ای گلستان، ایران

0000-0001-9843-0831

 

33

دکتر مجتبی سوختانلو

استادیار مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

0000-0002-8858-4332

Mojtaba Sookhtanlou

34

دکتر ساویز صادقی

استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران

0000-0002-0109-4235

Saviz Sadeghi

35

دکتر سمیره صی محمدی

استادیار گروه توسعه روستایی و کارآفرینی دانشگاه ایلام، ایران

0000-0001-9545-7625

samireh saymohammadi

36

دکتر صدیقه عبداللهی

گروه محیط زیست دانشگاه ملایر، ایران

0000-0002-9136-1332

 

37

دکتر حسن فتحی زاد

دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، ایران

0000-0002-2501-3866

hassan fathizad

38

دکتر آزیتا فراشی

دانشیار گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

0000-0001-8373-1105

Azita Farashi

39

دکتر آزاده کریمی

استادیار گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

0000-0002-0892-6647

Azadeh Karimi

40

دکتر زینب کریمی

دکترای تخصصی آبخیزداری، پسادکتری، دانشگاه یزد، ایران

0000-0002-3645-1175

 

41

دکتر عباس میری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران

 

 

42

دکتر حبیب نظرنژاد

دانشیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ارومیه، ایران

0000-0001-7672-5794

 

43

دکتر فاطمه ولیزاده کاخکی

گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

 

 

44

دکتر فاطمه محمدیاری

دکتری آمایش محیطزیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه ملایر، ایران

0000-0002-8126-9807