اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نورالدین رستمی

علوم و مهندسی آبخیزداری، حفاظت خاک دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/n.rostami/overview?lang=En
n.rostamiilam.ac.ir
0000-0002-9523-789X

h-index: 8  

سردبیر

حاجی کریمی

زمین شناسی، آبهای زیرزمینی استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/h.karimi/overview?lang=En
h.karimiilam.ac.ir
0000-0001-7464-1810

h-index: 13  

مدیر داخلی

مهدی حیدری

علوم جنگل دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.heidari/overview?lang=En
m.heidariilam.ac.ir
0000-0001-6395-8871

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا زهتابیان

بیابانزدایی (رابطه آب و خاک و گیاه) استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghzehtab
ghzehtabut.ac.ir
0000-0002-0597-0757

h-index: 16  

حسین ارزانی

مرتعداری استاد گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/harzani
harzaniut.ac.ir
0000-0002-2021-890X

h-index: 22  

فرود شریفی

هیدرولوژی و توسعه منابع آب استاد
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Forood_Sharifi
sharifi.fab.isti.ir
0000-0003-2817-3416

h-index: 10  

حاجی کریمی

زمین شناسی، آبهای زیرزمینی استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/h.karimi/overview?lang=En
h.karimiilam.ac.ir
0000-0001-7464-1810

h-index: 13  

حمیدرضا ناصری

آبهای زیرزمینی استاد
گروه زمین شناسی معدنی و آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

earth.sbu.ac.ir/~h-nassery
h-nasserysbu.ac.ir
0000-0001-9901-0855

حسن پوربابایی

اکولوژی جنگل استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، ایران

guilan.ac.ir/~h.pourbabaei
h_pourbabaeiguilan.ac.ir
0000-0002-7804-6477

محسن رضایی

زمین شناسی آبشناسی استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

sci.shirazu.ac.ir/~mhsenr
mohsen-rezaeishirazu.ac.ir
0000-0002-9095-1189

h-index: 11  

ضرغام محمدی

زمین شناسی، آبهای زیرزمینی استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

sci.shirazu.ac.ir/~zargham
zmohammadishirazu.ac.ir
0000-0002-5227-4789

حمیدرضا پورقاسمی

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد
گروه منابع طبیعی و مهندسی محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=271143;Lng=En
hr.pourghasemishirazu.ac.ir
0000-0003-2328-2998

h-index: 70  

اباذر اسمعلی عوری

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد
گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=198
esmaliouriuma.ac.ir
0000-0001-9227-0419

h-index: 9  

نورالدین رستمی

علوم و مهندسی آبخیزداری، حفاظت خاک دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/n.rostami/overview?lang=E
n.rostamiilam.ac.ir
0000-0002-9523-789X

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

لحسن بن عبیدات

هیدرولوژی، هیدروژئولوژی استاد دانشکده علوم و تکنیک/محیط زیست، دانشگاه سید محمد بن عبدالله، مراکش

pastglobalchanges.org/profile/8571
lahcen.benaabidateusmba.ac.ma
0000-0002-5776-7638

پدرو جی. ام. کاستا

فرایندهای سطح زمین استادیار گروه علوم زمین، دانشگاه کویمبرا، پرتغال

apps.uc.pt/mypage/faculty/uc45117/en
ppcostadct.uc.pt
0000-0001-6573-0539

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی سلاجقه

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/salajegh
salajeghut.ac.ir

ابوالفضل مساعدی

منابع آب و آبیاری استاد
گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

mosaedi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
mosaedium.ac.ir
0000-0002-9698-5005

جهانگیر پرهمت

هیدرولوژی و منابع آب استاد
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

scientometric.areeo.ac.ir/Jahangir_Porhemmat
porhemmatscwmri.ac.ir
0000-0003-1162-644X

h-index: 7  

محسن توکلی

علوم و مهندسی آبخیزداری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.tavakoli/overview?lang=En
m.tavakoliilam.ac.ir
0000-0001-5482-4927

مهدی حیدری

علوم جنگل دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.heidari/overview?lang=En
m.heidariilam.ac.ir
0000-0001-6395-8871

h-index: 16  

مرزبان فرامرزی

مرتع و آبخیزداری دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.faramarzi/overview?lang=En
m.faramarziilam.ac.ir
0000-0003-2817-0928

h-index: 9  

کارشناس نشریه

نگار صادقی نژاد

شیمی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایران

dr.negarsadeghi1366gmail.com