دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، اسفند 1401، صفحه 1-93 
بازخوانی مطالعات تفضیلی-اجرایی حوزه آبخیز فخران خراسان جنوبی مبتنی بر مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

صفحه 1-16

10.22034/iwm.2023.1986487.1053

سیدحمیدرضا صادقی؛ آراسته پای‌فشرده؛ زینب پیروزنیا؛ صدف پیری؛ معصومه حمزه بی‌بالانی؛ مهدی خیرپرست؛ فاطمه سارونه؛ سحر مصطفایی‌یونجالی؛ نسترن نادری‌مرنگلو؛ علی نوری؛ معصومه هواسی؛ رضا چمنی