دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1401، صفحه 1-110 
استفاده از آب باران در اراضی شیب‌دار جهت کشت گل محمدی

صفحه 31-43

10.22034/iwm.2022.560245.1043

امیر مرادی نژاد؛ مهدیه کریمی؛ راشین پورمتین؛ عباس صابری