ارزیابی میزان موفقیت اجرای طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور (مطالعه موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 استاد گروه جنگلداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اجرای طرح توقف بهره‌برداری در جنگل‌های شمال کشور از دیدگاه ذینفعان مختلف مانند ادارات منابع طبیعی، ادارات محیط‌زیست و جنگل‌نشینان است. در این تحقیق آمار و اطلاعات قاچاق چوب، تغییرات کاربری اراضی و تجاوز به عرصه‌های جنگلی، آتش‌سوزی‌های صورت گرفته و همچنین عرضه چوب به کارخانه‌های صنایع چوب و کاغذ استان گیلان در طول دو دوره قبل از طرح توقف بهره‌برداری (1395-1385) و بعد از اجرای طرح توقف بهره‌برداری (1400-1396) از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان جمع‌آوری شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین‌ها (آزمون t-test) در نرم‌افزار SPSS نسخه 26 مورد آنالیز قرارگرفته است. نتایج نشان داد که طرح توقف بهرهبرداری در برخی موارد اختلاف معنی‌دار مبتنی بر کاهش آسیب‌رسانی ازجمله پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی ملی (افزایش)، کت زدن و سوزاندن (کاهش)، قطع نهال (کاهش)، و آزادسازی اراضی ملی (افزایش) تغییر محسوسی را نشان می‌دهد ((P-Value0.5. همچنین نتایج این تحقیق مشخص نمود که این طرح در زمینه قطع درخت و درختچه، کشفیات هیزم و چوب، و تعداد و مساحت حریق‌ها اختلاف معنی‌داری با گذشته ایجاد نکرده است (P-Value0.5). این تحقیق از منظر ایجاد چشم‌اندازی برای تصمیم‌گیری برای مدیران حوزه مدیریت جنگل‌ها حائز اهمیت ویژه است، چراکه کارایی طرح‌ها و تصمیمات را موردبررسی قرار داده و می‌تواند این فرآیند و روش‌شناسی به‌منظور کمک به امر تصمیم‌گیری به‌صورت دوره‌ای تکرار شود. پیشنهاد می‌گردد علی‌رغم وجود معایب در طرح‌های موجود، حذف آن‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد و راه‌حل آن به‌روزرسانی و رفع معایب طرح‌های فعلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات