دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری جامع بر شاخص های کاربردی خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1401

10.22034/iwm.2022.559192.1039

حمزه سعیدیان


استفاده از آب باران در اراضی شیب‌دار جهت کشت گل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22034/iwm.2022.560245.1043

امیر مرادی نژاد؛ مهدیه کریمی؛ راشین پورمتین؛ عباس صابری


مطالعه آبرفت های مستعد مناطق نیمه خشک با استفاده از مطالعات ژئوالکتریک جهت احداث سدهای زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/iwm.2022.562739.1045

نجمه حاج سید علی خانی؛ حمزه سعیدیان؛ فریدون سلیمانی


ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک (مطالعه موردی: رودخانه زهره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/iwm.2022.563458.1047

هما رزمخواه؛ عماد قهرمانی؛ علیرضا فرارویی؛ امین رستمی راوری